Dagpauwoog   (Aglais io L.) Berm coentunnelweg  juli 2010

rupsen op Grote Brandnetels

 

terug home